Adatvédelem

a weboldal számára volkswagen-groupservices.hu

Tisztelt Jelentkező!

 

Mielőtt megtisztelné cégünket, az Volkswagen Group Services Kft-t bizalmával és elküldené nekünk álláspályázatát illetve személyes adatait, előtte ismerje meg adatvédelmi tájékoztatónkat!

 

1. Cégünk adatai

Volkswagen Group Services Kft.

Székhelyének címe: 9027 Győr, Szentiváni út 2.

E-mail: job.hu@volkswagen-groupservices.com

Honlap: http://www.volkswagen-groupservices.hu

 

2. Az adatkezelés célja

A meghirdetett állásajánlatokra, illetve elektronikus adatbázisba történő felvételre beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok kezelése, nyilvántartása munkaerő toborzás és kiválasztás céljából.

 

3. Az adatkezelés jogszabályi háttere

A jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelésére, tárolására, rögzítésére és továbbítására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján és az abban rögzítettek szerint kerül sor.

A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat önkéntes hozzájárulásnak értelmezzük a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez.

 

4. A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az Volkswagen Group Services Kft. a megküldött álláspályázatokban, önéletrajzokban, motivációs levelekben valamint egyéb megküldött dokumentumokban szereplő adatokat, mint személyes adatokat a jelen tájékoztató szerint kezeli, rögzíti és tárolja legfeljebb a beérkezéstől számított 1 évig. A kezelt adatok ezt követően automatikusan megsemmisítésre, törlésre kerülnek.

A kezelt adatokat kizárólag a toborzási és kiválasztási folyamat során, vagy annak eldöntésére kerülnek felhasználásra, hogy az érintett jelölt alkalmas lenne-e egy megüresedő, másik munkakör betöltésére.

 

5. Az adatokhoz való hozzáférés

A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat kizárólag az Volkswagen Group Services Kft. erre jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik.

A cégünkhöz beérkező álláspályázatokat és önéletrajzokat – törvényben meghatározott esetek kivételével – harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott álláspályázatok és önéletrajzok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást is kizárólag az érintett kérésére és számára nyújt.

 

6. Adatbiztonság

A beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről az Volkswagen Group Services Kft. az erre vonatkozó törvények értelmében gondoskodik.

Az elektronikus adatbázist jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.

 

7. Az adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

Az érintett jelentkező kérelmezheti:

a) tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, különösen: a kezelt személyes adatainak köréről és azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett jelentkező tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén,

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérésekkel, kérdésekkel, észrevételekkel közvetlenül az Volkswagen Group Services Kft. vezetőjéhez lehet fordulni az alábbi elektronikus levélcímen adatvedelem@volkswagen-groupservices.com .

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál való bejelentéssel az érintett jelentkező vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410