Mindennapi cselekedeteink alapja

Számunkra az integritás azt jelenti, hogy meggyőződésből, felelősséggel és szabálykövetően cselekszünk.

Mindannyian osztozunk a vállalatunkért, üzleti partnereinkért és a társadalom tagjaként viselt felelősségben. Ragaszkodunk elveinkhez függetlenül bármilyen külső nyomástól.

Célunk, hogy példaképek legyünk az integritás és a compliance tekintetében. Az integritás alapját a Volkswagen csoport "TOGETHER 2025+" stratégiája jelenti, ezért a Volkswagen Group Services GmbH-nál is ez határozza meg tevékenységünket. Számunkra az integritás a termékeink minőségével, pénzügyi mutatóinkkal és ügyfeleink elégedettségével azonos fontosságú. Integritási programunkkal és a konszern alapelveinek bevezetésével, fontos irányt tűztünk ki a jövőre nézve, ami munkatársaink számára  iránymutatást nyújt a mindennapi munkához.

"A feddhetetlenség azt jelenti, hogy példaképként viselkednünk akkor is, amikor senki sem figyel. "

 

Thorsten Falk

Menedzsment

A Together4Integrity, vagy röviden T4I elnevezésű, az egész konszernre kiterjedő integritás és megfelelőségi program célja, hogy a Volkswagen-konszern valamennyi munkatársa és vezetője jobban megértse az integritást és annak fontosságát, valamint tevékenységünk alapjaként olyan kultúrát teremtsen, amelyben az integritás nem csak lehetséges, hanem magától értetődő is. Elvárjuk vezetőinktől is a hibák konstruktív megközelítését, a döntéshozatal átláthatóságának növelését és a lehetséges kockázatok azonosítását, felelős kezelését. Az integritás nemcsak „szakmai" magatartás, hanem a társadalmi és értékalapú interakció alapvető eleme is.

A vállalkozói tevékenységünk alapjaként az integritásnak minden szinten működnie kell. Ez elvárt minden vezetői döntés esetében. Minden vezetői javaslatnak tartalmaznia kell a felelős szervezeti egység nyilatkozatát arról, hogy a tervezett döntés és annak következményei hogyan állnak összhangban a vállalat integritásával és megfelelőségével, illetve hogy a döntéshez kapcsolódnak-e és milyen integritási vagy megfelelőségi kockázatok, és azok hogyan csökkenthetők.

"Az integritás versenyelőnyt jelent, és támogathat minket abban, hogy a jövőben jobb gazdasági helyzetben legyünk.”

 

Martin Fabisch

Jogi, kockázatkezelési és compliance vezető

Cselekvéseink alapja

Számunkra, hogy megéljük az integritást azt jelenti, hogy szakmai környezetünkben saját meggyőződésünkből helyesen cselekszünk. Ragaszkodunk a vállalati alapelveinkhez, az azokban rögzített etikai elvekhez és a szabályoknak megfelelően viselkedünk bármilyen gazdasági és társadalmi nyomástól függetlenül.

Véleményünk szerint nem elég csak a szabályokra és iránymutatásokra alapozni a helyes viselkedésünket, hanem elkötelezettség is kell ahhoz, hogy akkor is helyesen cselekedjünk, amikor senki sem figyel. Az integritás egy olyan belső iránytű, amely segít abban, hogy nem egyértelmű esetekben, kifejezett szabályok hiányában vagy ellentétes célok esetén helyesen cselekedjünk.

A feddhetetlenség cselekvéseink alapelve, és kiegészíti a szabálykövetést, amellyel biztosítjuk, hogy a csoportunkban minden folyamat és döntés megfeleljen az előírásoknak. Mindkettő együttesen formálja vállalati kultúránkat és egyesíti mindennapi együttműködésünk kimondott és kimondatlan szabályait, értékeit.

Integritás a hangulatjelentésben

A konszern összes alkalmazottja körében végzett éves hangulatfelmérés egyik kérdése 2017 óta, hogy vajon munkatársainknak lehetősége van-e tisztességesen viselkedni. Ha ez a lehetőség egy adott szervezeti egységben a munkavállalók szempontjából kérdéses, a csapatnak és vezetőjének közösen kell azonosítania és elhárítania a lehetséges akadályokat.

A hangulatjelentés kérdései megalapozzák az integritás kultúrájának meghonosítását, a megfelelőség fogalmának megértését, hogy a munkavállalók számára világossá váljon jelentősége a mindennapi munka során. Ezek gyakorlati cselekvési iránymutatásként szolgálnak, és egyúttal normatív elvárásokat is megfogalmaznak arra vonatkozóan, hogy mi számít "helyes viselkedésnek" a Volkswagen-konszernen belül.

Az integritás mint vezetői feladat

A vezetők példaképként nagy hatással vannak a munkatársak viselkedésére. A vezetők példamutató magatartásának további erősítése és fejlesztése érdekében 2019-ben bevezetésre került a Role Model Program 2.0, amely többek között a párbeszédorientált és közvetlen együttműködést követeli meg. A vezetőknek lehetőséget kell adni arra, hogy saját csapatukon belül olyan nyílt vitakultúrát biztosítsanak, amelyben a kockázatokat vagy érdekkonfliktusokat szankciótól való félelem nélkül meg lehessen vitatni, és arra ösztönzi a munkavállalókat, hogy feltegyék kérdéseiket, elmondják ötleteiket.

A vezetők feladata a saját tevékenységükön kívül az is, hogy elősegítsék és megköveteljék a megfelelő viselkedést munkatársaiktól.

Aktív munkavállalói szerepvállalás

A munkatársak motiválása szintén különösen fontos. Ezért az integritás program folyamatos kommunikációjával az intraneten, vagy a személyes kapcsolattartás során biztosítjuk, hogy az integritás beépüljön a mindennapjainkba.

Központi jelentőséggel bírnak az integritás nagykövetei is, akik saját meggyőződésből népszerűsítik az integritás témáját, beviszik azt a vállalat folyamataiba. Hálózatuk 2019 óta folyamatosan bővül.

Részükről az integritás témájának mélyebb megértéséről és nagyobb mértékű elfogadásáról van szó, valamint arról, hogy ezek a munkavállalók szükség esetén készek arra, hogy a problémás eseteket nyíltan felvállalják.

Az integritás meghonosítása az emberi erőforrás-gazdálkodásban

A tevékenységek másik fókusza az integritás minél több HR-folyamatba történő beültetése. Például 2019 óta az integritás kritérium a felvételi eljárásokban és a vezetők HR-fejlesztésében. Ezen túlmenően az integritás a teljesítményalapú javadalmazás kötelező elemeként szerepel a vezetői szinten. Az új és meglévő munkatársak tájékoztatására a képzési és bemutató anyagokat célcsoportok szerint határozzuk meg és oktatjuk le.